Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť

BYTSERVIS 2M s.r.o.
IČO: 46796193
IČDPH: SK2023586598
Sídlo spoločnosti:
Robotnícka 56,
905 01 Senica
Zastúpená: Ing. Alexander Minx – konateľ spoločnosti
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Trnave, vložka číslo:  29993/T

(ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.klimatizaciesenica.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

2) Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a zákonným spôsobom. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:
 • pri objednávke cenovej ponuky alebo kontaktovanie ohľadom podrobných informácií o produktoch:
  email, meno a priezvisko, názov spoločnosti,  adresa,  IČO, DIČ, IČ DPH, psč, mesto, štát
 • Návšteva našich stránok:
  IP adresa
Ako využívame Vaše osobné údaje
 • evidencia, správa a odpovedanie na vaše požiadavky podané prostredníctvom kontaktného formulára

3) Zabezpečenie osobných údajov

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.
Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.
To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

4) Doba spracovávania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom, ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.
Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

5) Základné práva

Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
 • (a) právo na prístup;
 • (b) právo na opravu;
 • (c) právo vymazanie;
 • (d) právo na obmedzenie spracovania;
 • (e) právo namietať proti spracovaniu;
 • (f) právo na prenos údajov;
 • (g) právo sťažovať sa dozornému orgánu;
 • (h) právo odobrať súhlas.

6) Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.